Toimitusehdot

1. Yleistä 

1.1 Näitä ehtoja noudatetaan Fortum Waste Solutions Oy:n öljytuotteiden myynnissä ja toimituksissa sekä soveltuvin osin öljytuotteiden myyntiin liittyvissä muissa palveluissa. 

1.2 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestyksessä nämä myyntiehdot pätevät pääsopimusasiakirjan jälkeen ennen muita liitteitä, ellei sopimuksessa toisin määrätä. 

1.3 Fortum Waste Solutions Oy:llä on oikeus muuttaa näitä myynti- ja toimitusehtoja ilmoittamalla muutoksista sopijapuolelle 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. 

 

2. Määritelmiä 

Näissä Myyntiehdoissa: 

2.1 "Asiakas" tarkoittaa elinkeinonharjoittajaa, joka ostaa Myyjältä Tuotetta. 

2.2 "Myyjä" tarkoittaa Fortum Waste Solutions Oy:tä (Y-tunnus: 0350017-4). 

2.3 "Tuote" tarkoittaa Myyjän kulloinkin Asiakkaalle toimittamaa uusioöljytuotetta ja/tai uusioöljytuotteisiin liittyviä palveluita.

 

3. Sopimuksen syntyminen 

3.1 Sopimuksen katsotaan syntyneen kummankin sopijapuolen allekirjoitettua sopimuksen, Asiakkaan hyväksyttyä kirjallisesti Myyjän tarjouksen, Myyjän hyväksyttyä kirjallisesti Asiakkaan tilauksen taikka Myyjän aloitettua Asiakkaan tilauksen tosiasiallisen täyttämisen. 

3.2 Myyjän tarjous on voimassa 21 päivää. Asiakkaan tilaukseen mahdollisesti liittämät ehdot, jotka poikkeavat Myyjän ehdoista, pätevät vain, jos Myyjä on nimenomaisesti ja kirjallisesti ilmoittanut hyväksyvänsä Asiakkaan ehdot. 

 

4. Hinnoitteluperusteet, hintojen muuttaminen ja tuotemuutokset 

4.1 Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Tuotteen hinta on Myyjän toimituspäivänä voimassaolevan hinnaston mukainen hinta. Myyjällä on oikeus muuttaa hinnastoaan ilmoittamalla tästä Asiakkaalle vähintään 30 päivää etukäteen. 

4.2 Hinta ei sisällä arvonlisäveroa eikä muita mahdollisia lakiin perustuvia lisämaksuja, jotka lisätään laskuun kulloinkin voimassa olevien säädösten mukaisesti. 

4.3 Myyjällä on oikeus sopimuksen voimassaoloaikana tehdä muutoksia Tuotteisiin ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutosten voimaantuloa. 

 
 

5. Maksuehto 

5.1 Maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä. 

5.2 Viivästyneelle maksulle on maksettava eräpäivästä lukien korkolain mukaisesti viivästyskorkoa. Lisäksi Asiakas on velvollinen maksamaan Myyjän kulloinkin voimassaolevat maksumuistutus- ja perintäkulut. 

5.3 Myyjällä on oikeus vaatia Asiakkaalta hyväksyttävä vakuus ennen toimitusta tai jo toimitetun, mutta vielä suorittamattoman toimituserän maksamisen vakuudeksi. 

 

6. Laskutus 

6.1 Asiakas voi halutessaan valita verkkolaskutuksen, jolloin Myyjä välittää Asiakkaan laskut sähköisesti Asiakkaan operaattorille. Asiakas vastaa laskun käsittelystä ja maksamisesta eräpäivään mennessä, siitä hetkestä alkaen kun Myyjä on toimittanut laskun Asiakkaan ilmoittamia välitystietoja käyttäen. Välitystiedot ja niiden muutokset on ilmoitettava Myyjälle kirjallisesti 14 päivää ennen niiden voimaantuloa osoitteella Fortum Waste Solutions Oy, Kuulojankatu 1, PL 181, 11101 RIIHIMÄKI 

6.2 Laskuun liittyvät huomautukset on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. 

 

7. Tilaus ja toimitus 

7.1 Myyjä ilmoittaa Asiakkaalle kulloinkin voimassa olevat Tuotteilleen vähimmäistoimitusmäärät. Asiakkaan pyytäessä Myyjä voi toimittaa pienemmänkin määrän, mutta veloittaa toimituksesta kulloinkin voimassaolevan pientoimituslisän tai todelliset rahtikustannukset. 

7.2 Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaalla on kaikki Tuotteiden käsittelemiseen ja varastointiin tarvittavat luvat ja että Tuotteita säilytetään voimassa olevien määräysten mukaisesti. Ennen Tuotteen käyttöönottoa Asiakkaan tulee perehtyä käyttöohjeisiin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin. Käyttöturvallisuustiedotteet saa Myyjältä tai verkko-osoitteesta http://wastesolutions.fortum.com/fi/. 

7.3 Toimitusehto on TOP Asiakkaan lastauslaituri tai sovittu purkupaikka FIN01, ellei toisin ole sovittu. 

7.4 Asiakas vastaa siitä, että toimituksen purkupaikalle on esteetön pääsy säiliöautolla. Asiakas vastaa siitä, että Myyjälle on tilauksen yhteydessä annettu täsmälliset purkuohjeet ja että purkupaikka, laitteistot ja säiliöt ovat viranomaismääräysten mukaiset. Myyjällä on oikeus olla toimittamatta Tuotetta, jos säiliöauto ei pääse esteettömästi ja turvallisesti purkupaikalle tai jos purkupaikalla on turvallisuuspuutteita. Asiakas vastaa em. puutteista Myyjälle aiheutuneista lisäkustannuksista. 

7.5 Asiakkaan on tehtävä reklamaatiot seitsemän (7) päivän kuluessa Tuotteen toimituksesta. Myyjällä on oikeus ja velvollisuus vaihtaa virheellinen Tuote virheettömään. Myyjä ei ole velvollinen suorittamaan muita korvauksia Tuotteen virheen perusteella. 

 

8. Myyjän viivästys 

8.1 Mikäli Myyjä ei toimita Tuotetta tai palvelua aikana, josta on sitovasti sovittu, ja edellyttäen, että viivästys ei aiheudu ylivoimaisesta esteestä eikä Asiakkaasta johtuvasta syystä, Asiakkaalla on oikeus viivästyssakkoon, joka on 0,5 % kultakin täydeltä viivästysviikolta, kuitenkin enintään 5 % laskettuna viivästyneen Tuotteen tai palvelun hinnasta. Viivästyssakon lisäksi Asiakkaalla ei ole oikeutta muihin korvauksiin viivästyksen perusteella. 

 

9. Takuut 

9.1 Myyjä vastaa siitä, että Tuote on Myyjän tuotetiedotteen mukainen. Myyjä ei anna Tuotteesta Asiakkaalle mitään muuta takuuta. 

 
10. Vastuu vahingosta 

10.1 Asiakas vastaa Tuotteen asianmukaisesta varastoinnista, käsittelystä ja Asiakkaan säiliöiden puhtaudesta. Asiakas vastaa luovutuksen jälkeen Tuotteelle tapahtuneista tai Tuotteen aiheuttamasta vahingoista. 

10.2 Myyjä ei vastaa välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten liikevaihdon vähenemisestä, saamatta jääneistä voitoista tai muun omaisuuden kuin Tuotteen vahingoittumisesta. Tätä vastuurajoitusta ei kuitenkaan sovelleta vahinkoihin, jotka aiheutuvat Myyjän tahallisesta menettelystä tai törkeästä huolimattomuudesta. Myyjän vastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu virheellisen Tuotteen tai palvelun hintaan. 

 

11. Alihankinta 

11.1 Myyjällä on oikeus käyttää alihankkijaa. Myyjä vastaa Asiakkaalle alihankkijan suorituksista kuin omistaan. Se, mitä sopimuksessa on todettu Asiakkaan velvoitteista Myyjää kohtaan ja Myyjän vastuun rajoituksista, on voimassa myös Myyjän alihankkijan hyväksi. 

 

12. Sopimuksen päättäminen 

12.1 Myyjä voi irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin kirjallisella irtisanomisilmoituksella, mikäli (i) Asiakas rikkoo sopimusta olennaisesti eikä korjaa sopimusrikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sopimusrikkomusta koskevasta kirjallisesta reklamaatiosta; (ii) Asiakas on maksukyvytön tai on hakeutunut tai haettu konkurssiin, yrityssaneeraukseen, selvitystilaan, velkajärjestelyyn tai johonkin vastaavaan menettelyyn tai (iii) Asiakkaan omistaja tai määräysvaltaa Asiakkaalla käyttävä taho muuttuu. 

12.2 Mikäli Asiakas rikkoo sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, tai käy ilmeiseksi, että Asiakas tulee rikkomaan velvoitteitaan, Myyjä on oikeutettu vahingonkorvaukseen Asiakkaalta. Tämän kohdan mukainen toiminta ei poista Myyjän oikeutta vedota muihin mahdollisiin hyvitysmuotoihin. 

12.3 Sopimuksen irtisanomisella ei ole vaikutusta sellaisiin osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka ovat syntyneet ennen irtisanomista. 

12.4 Myyjällä on oikeus keskeyttää palvelu, jos Asiakas ei maksa tai muutoin ei noudata Myyjän sopimuksen mukaisia menettelytapoja. 

 
13. Ylivoimainen este 

13.1 Ylivoimaisen esteen sattuessa Myyjä vapautuu sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä siinä määrin ja niin pitkäksi ajaksi, kuin sopimuksen täyttäminen estyy tai viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi. 

13.2 Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen sopimuksen solmimisen taikka tilauksen tai tarjouksen tekemisen jälkeen sattunut, sopijapuolista riippumaton ja ennalta arvaamaton seikka, joka ei ollut sopijapuolten tiedossa ja joka estää tai viivästyttää sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämisen. Tällaisiksi seikoiksi katsotaan mm. huono ajokeli, tulipalo, luonnonmullistus, liikekannallepano, sota, kapina, takavarikko, muuttuneet tai uudet säädökset tai viranomaismääräykset, tuonti- ja vientirajoitukset, liikenteen tai tietoliikenteen keskeytyminen, raaka-aineiden ja muiden komponenttien puute, alihankkijan toimitusvaikeudet, lakko tai työsulku. 

 
14. Sopimuksen siirto 

14.1 Myyjällä on oikeus siirtää palvelusopimus tai sen osa Asiakasta kuulematta toiselle Fortum Waste Solutions-konsernin yhtiölle. Muutoin sopimuksen siirto edellyttää toisen osapuolen kirjallista suostumusta. 

 

15. Salassapito 

15.1 Myyjä ja Asiakas sitoutuvat pitämään salassa kaiken toiselta osapuolelta vastaanotetun materiaalin ja tiedon, kuten teknisen, kaupallisen, taloudellisen ja muun luottamuksellisen tiedon, kuin myös dokumentit ja ohjelmistot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai tulisi muuten sellaiseksi ymmärtää. Sopijapuolella on oikeus: (a) käyttää tällaista materiaalia ja informaatiota vain sopimuksessa määritettyyn tarkoitukseen; (b) kopioida tällaista materiaalia ja informaatioita vain siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä sopimuksen täyttämiseksi; ja (c) paljastaa tällaista materiaalia tai tietoja vain niille työntekijöilleen, joiden on välttämätöntä saada tietoonsa tällainen materiaali tai tiedot sopimuksen täyttämiksi. Myyjä voi lisäksi paljastaa luottamuksellista tietoa ja materiaalia omille toimittajilleen ja alihankkijoilleen, edellyttäen kuitenkin että nämä sitoutuvat vähintään sopimuksen tasoisiin salassapitosopimuksiin. 

15.2 Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske materiaalia tai tietoa (a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista; (b) jonka sopijapuoli tai sen Konserniyhtiö on laillisesti saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta; (c) joka oli kirjallisen dokumentaation osoittamalla tavalla laillisesti sopijapuolen tai sen Konserniyhtiön hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta; (d) jonka sopijapuoli tai sen Konserniyhtiö on kirjallisen dokumentaation osoittamalla tavalla itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa luottamuksellista materiaalia tai tietoja; tai (e) jonka sopijapuolen tai sen Konserniyhtiön tulee paljastaa lain, asetuksen tai muun viranomaismääräyksen tai oikeuden määräyksen nojalla. 

15.3 Kumpikin sopijapuoli on velvollinen lopettamaan toiselta saamansa luottamuksellisen materiaalin ja tietojen käytön sopimuksen tultua irtisanotuksi tai kun vastaanottava sopijapuoli ei enää tarvitse kyseessä olevaa tietoa tai materiaalia sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen. Elleivät sopijapuolet erikseen sovi sellaisen materiaalin tuhoamisesta, sopijapuoli on velvollinen palauttamaan kyseisen materiaalin ja kaikki sen kopiot. Kumpikin sopijapuoli on kuitenkin oikeutettu säilyttämään lain ja säädösten edellyttämät kopiot materiaalista. Kumpikin sopijapuoli on myös oikeutettu hyödyntämään sopimuksen täyttämisen yhteydessä kertynyttä tietotaitoa. 

15.4 Sopimuksen täyttämiseen osallistuvien Konserniyhtiöiden ei katsota olevan kolmansia osapuolia sillä edellytyksellä, että luottamuksellisen materiaalin ja tiedon paljastaminen näille tapahtuu vain jos se on välttämätöntä, ja tiedot paljastava sopijapuoli varmistaa Konserniyhtiöidensä noudattavan tämän kohdan mukaisia ehtoja. 

15.5 Tämän sopimuskohdan mukaiset oikeudet ja velvollisuudet säilyvät voimassa sopimuksen purkamisen tai irtisanomisen jälkeen kolme (3) vuotta. Mikäli sopijapuolten välinen erillinen, samaa asiaa koskeva salassapitosopimus on ristiriidassa tämän kohdan kanssa, sovelletaan kyseisen salassapitosopimuksen ehtoja. 

 

16. Riidanratkaisu 

16.1 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki.. 

16.2 Kaikki riidat, erimielisyydet tai vaatimukset jotka johtuvat Sopimuksesta, mukaan lukien oikeudenkäyntien tai mahdollisten oikeudenkäyntien olemassaolo, itse oikeudenkäynnit, kaikki suulliset lausumat, dokumentit ja tiedot sekä lopullinen tuomio katsotaan näiden yleisten ehtojen mukaiseksi luottamukselliseksi materiaaliksi ja tiedoksi. 

16.3 Myyjällä on välimiesmenettelystä huolimatta aina oikeus hakea Asiakkaalta saatavaa yleisessä käräjäoikeudessa. 

 

17. Muut ehdot 

17.1 Sopimuksen muutokset ja lisäykset ovat päteviä vain, jos osapuolet ovat ne kirjallisesti hyväksyneet. 

17.2 Sopimukseen liittyvät ilmoitukset tulee toimittaa kirjallisina englannin tai suomen kielellä osapuolen ilmoittamia yhteystietoja käyttäen joko postitse, telefaksilla tai sähköpostilla jonka vastaanotto on erikseen vahvistettu.